Projektering

Varje vår inventeras nya områden i Sveriges kommuner, som bedöms vara skyddsvärda och känsliga. Dessa inventeringar resulterar i förelägganden från kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Fastighetsägare blir således tvungna att installera nya godkända avloppsanläggningar. Alternativt vill man kanske installera en vattentoalett men saknar godkänd slamavskiljare. Oavsett anledning så berörs man av gällande lagstiftning och så fort en förändring skall göras i en enskild avloppsanläggning måste detta prövas av tillförordnad myndighet.

Sedan ett par år tillbaka har kommunernas hälso- och miljökontor i princip lagt hela ansvaret för att utreda och ta fram förslag på godkänd reningsteknik på den enskilda fastighetsägaren.

Inför ett byte av en befintlig avloppsanläggning, eller nyinstallation, är det därför viktigt att undersöka vilka förutsättningar som finns. Vid en sådan utredning måste man ta hänsyn till flera faktorer

Först och främst måste man ta reda på om utsläpp sker inom ett normal eller högskyddsklassat område. Detta är avgörande för vilken typ av reningsteknik som skall användas.

Vid planering av själva avloppsanläggningen måste man sedan ta hänsyn till årshögsta grundvattennivå, grundvattenflödets riktning, markens förmåga att infiltrera och rena avloppsvattnet, höjdskillnader och avrinning samt avstånd till närmaste vattendrag och/eller vattentäkt. Provgropar grävs för att kontrollera grundvattennivå och ta jordprover. Med ledning av dessa kan man sedan avgöra typ av avloppsanläggning och när ansökan beviljats går det att påbörja grävarbetet.
 

Installation och driftsättning

Vi utför tjänster som omfattar:

• Nyckelfärdig avloppsanläggning där en komplett utredning görs med provgropar, projektering, färdigställande av ansökningshandlingar, installation samt inlämnande av intyg om färdigställd anläggning med fotodokumentering till kommunens miljö- och hälsokontor.

• Enbart gräv- och/eller installationsarbeten.

• Avlämning till fastighetsägaren med dokument och skötselanvisningar.

Start Tjänster Teknik  Kontakt
Vallmovägen 41 - 903 52
UATlogoRGB
vattenglasreflektion
Start Tjänster Teknik  Kontakt
menyreflektion