Reningsprocess

Teknik och driftsäkerhet

För att effektivt rena avloppsvatten behövs en slamavskiljare med efterföljande infiltration eller markbädd som renar vattnet från olika bakterier. Kravet på fosforreduktion kräver också anslutning av en fosforbrunn.

Varje avloppsanläggning har sin unika konstruktion beroende på de förutsättningar som nämndes tidigare. Problemet brukar ofta vara grundvattennivåer och höjdskillnader vilket i sin tur hindrar det renade vattnets avrinning. För att komma runt detta måste man i många fall lyfta hela markbädden och komplettera med en pumpbrunn. Ekonomiskt sett är det en marginell merkostnad, men lösningar av detta slag kräver mer skötsel, blir känsligare för driftstörningar. Ju fler tekniska komponenter, exempelvis pumpar och elektronisk kringutrustning, desto mer beroende av regelbunden och noggrann skötsel blir anläggningen.

Därför är strävan att i varje uppdrag bygga en så robust och enkel anläggning som möjligt. Genom planering och noggranna mätningar går det i vissa fall att undvika en hel del av den kringutrustning som annars kan bli aktuell.

Start Tjänster Teknik  Kontakt
Vallmovägen 41 - 903 52
UATlogoRGB
pil1
pil
pil2a
pil2
pil3a
pil3
pil4a
pil4
Start Tjänster Teknik  Kontakt
menyreflection